Best Gurbani Quotes

ਬੁਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਕੰਬਣਿ ਲਗੀ ਦੇਹ ॥
Budtaa Hoaa Saekh Fareedh Kanban Lagee Dhaeh ||
Shaykh Fareed has grown old, and his body has begun to tremble.

Best Gurbani Quotes

ਜੇ ਸਉ ਵਰ੍ਹ੍ਹਿਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖੇਹ ॥੪੧॥
Jae So Varihaaa Jeevanaa Bhee Than Hosee Khaeh ||41||
Even if he could live for hundreds of years, his body will eventually turn to dust. ||41||

ਫਰੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇਹਿ ॥
Fareedhaa Baar Paraaeiai Baisanaa Saanee Mujhai N Dhaehi ||
Fareed begs, O Lord, do not make me sit at another’s door.

ਜੇ ਤੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਹਿ ॥੪੨॥
Jae Thoo Eaevai Rakhasee Jeeo Sareerahu Laehi ||42||
If this is the way you are going to keep me, then go ahead and take the life out of my body. ||42||

ਕੰਧਿ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰਿ ਘੜਾ ਵਣਿ ਕੈ ਸਰੁ ਲੋਹਾਰੁ ॥
Kandhh Kuhaarraa Sir Gharraa Van Kai Sar Lohaar ||
With the axe on his shoulder, and a bucket on his head, the blacksmith is ready to cut down the tree.

ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਲੋੜੀ ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਤੂ ਲੋੜਹਿ ਅੰਗਿਆਰ ॥੪੩॥
Fareedhaa Ho Lorree Sahu Aapanaa Thoo Lorrehi Angiaar ||43||
Fareed, I long for my Lord; you long only for the charcoal. ||43||

ਫਰੀਦਾ ਇਕਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣੁ ॥
Fareedhaa Eikanaa Aattaa Agalaa Eikanaa Naahee Lon ||
Fareed, some have lots of flour, while others do not even have salt.

ਅਗੈ ਗਏ ਸਿੰਞਾਪਸਨਿ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕਉਣੁ ॥੪੪॥
Agai Geae Sinnjaapasan Chottaan Khaasee Koun ||44||
When they go beyond this world, it shall be seen, who will be punished. ||44||

ਪਾਸਿ ਦਮਾਮੇ ਛਤੁ ਸਿਰਿ ਭੇਰੀ ਸਡੋ ਰਡ ॥
Paas Dhamaamae Shhath Sir Bhaeree Saddo Radd ||
Drums were beaten in their honor, there were canopies above their heads, and bugles announced their coming.

ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਮਹਿ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗਡ ॥੪੫॥
Jaae Suthae Jeeraan Mehi Thheeeae Atheemaa Gadd ||45||
They have gone to sleep in the cemetary, buried like poor orphans. ||45||

bhagat sheikh fareed ji gurbani

ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਉਸਾਰੇਦੇ ਭੀ ਗਏ ॥
Fareedhaa Kothae Manddap Maarreeaa Ousaaraedhae Bhee Geae ||
Fareed, those who built houses, mansions and lofty buildings, are also gone.

ਕੂੜਾ ਸਉਦਾ ਕਰਿ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਇ ਪਏ ॥੪੬॥
Koorraa Soudhaa Kar Geae Goree Aae Peae ||46||
They made false deals, and were dropped into their graves. ||46||

ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜਿ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆ ਜਿੰਦੁ ਨ ਕਾਈ ਮੇਖ ॥
Fareedhaa Khinthharr Maekhaa Agaleeaa Jindh N Kaaee Maekh |
Fareed, there are many seams on the patched coat, but there are no seams on the soul.

ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ ॥੪੭॥
Vaaree Aapo Aapanee Chalae Masaaeik Saekh ||47||
The shaykhs and their disciples have all departed, each in his own turn. ||47||

ਫਰੀਦਾ ਦੁਹੁ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆ ਮਲਕੁ ਬਹਿਠਾ ਆਇ ॥
Fareedhaa Dhuhu Dheevee Balandhiaa Malak Behithaa Aae ||
Fareed, the two lamps are lit, but death has come anyway.

ਗੜੁ ਲੀਤਾ ਘਟੁ ਲੁਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਇਆ ਬੁਝਾਇ ॥੪੮॥
Garr Leethaa Ghatt Luttiaa Dheevarrae Gaeiaa Bujhaae ||48||
It has captured the fortress of the body, and plundered the home of the heart; it extinguishes the lamps and departs. ||48||

ਫਰੀਦਾ ਵੇਖੁ ਕਪਾਹੈ ਜਿ ਥੀਆ ਜਿ ਸਿਰਿ ਥੀਆ ਤਿਲਾਹ ॥
Fareedhaa Vaekh Kapaahai J Thheeaa J Sir Thheeaa Thilaah ||
Fareed, look at what has happened to the cotton and the sesame seed,

ਕਮਾਦੈ ਅਰੁ ਕਾਗਦੈ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਹ ॥
Kamaadhai Ar Kaagadhai Kunnae Koeiliaah ||
The sugar cane and paper, the clay pots and the charcoal.

ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਦਿਆ ਏਹ ਸਜਾਇ ਤਿਨਾਹ ॥੪੯॥
Mandhae Amal Karaedhiaa Eaeh Sajaae Thinaah ||49||
This is the punishment for those who do evil deeds. ||49||

ਫਰੀਦਾ ਕੰਨਿ ਮੁਸਲਾ ਸੂਫੁ ਗਲਿ ਦਿਲਿ ਕਾਤੀ ਗੁੜੁ ਵਾਤਿ ॥
Fareedhaa Kann Musalaa Soof Gal Dhil Kaathee Gurr Vaath ||
Fareed, you wear your prayer shawl on your shoulders and the robes of a Sufi; your words are sweet, but there is a dagger in your heart.

ਬਾਹਰਿ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤਿ ॥੫੦॥
Baahar Dhisai Chaananaa Dhil Andhhiaaree Raath ||50||
Outwardly, you look bright, but your heart is dark as night. ||50||

ਫਰੀਦਾ ਰਤੀ ਰਤੁ ਨ ਨਿਕਲੈ ਜੇ ਤਨੁ ਚੀਰੈ ਕੋਇ ॥
Fareedhaa Rathee Rath N Nikalai Jae Than Cheerai Koe ||
Fareed, not even a drop of blood would issue forth, if someone cut my body.

ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਤਨਿ ਰਤੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫੧॥
Jo Than Rathae Rab Sio Thin Than Rath N Hoe ||51||
Those bodies which are imbued with the Lord – those bodies contain no blood. ||51||

ਇਹੁ ਤਨੁ ਸਭੋ ਰਤੁ ਹੈ ਰਤੁ ਬਿਨੁ ਤੰਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥
Eihu Than Sabho Rath Hai Rath Bin Thann N Hoe ||
This body is all blood; without blood, this body could not exist.

ਜੋ ਸਹ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਲੋਭੁ ਰਤੁ ਨ ਹੋਇ ॥
Jo Seh Rathae Aapanae Thith Than Lobh Rath N Hoe ||
Those who are imbued with their Lord, do not have the blood of greed in their bodies.

ਭੈ ਪਇਐ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ਹੋਇ ਲੋਭੁ ਰਤੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
Bhai Paeiai Than Kheen Hoe Lobh Rath Vichahu Jaae ||
When the Fear of God fills the body, it becomes thin; the blood of greed departs from within.

ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰਿ ਧਾਤੁ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਤਿਉ ਹਰਿ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥
Jio Baisanthar Dhhaath Sudhh Hoe Thio Har Kaa Bho Dhuramath Mail Gavaae ||
Just as metal is purified by fire, the Fear of God removes the filthy residues of evil-mindedness.

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੫੨॥
Naanak Thae Jan Sohanae J Rathae Har Rang Laae ||52||
O Nanak, those humble beings are beautiful, who are imbued with the Lord’s Love. ||52||

ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰੁ ਢੂਢਿ ਲਹੁ ਜਿਥਹੁ ਲਭੀ ਵਥੁ ॥
Fareedhaa Soee Saravar Dtoodt Lahu Jithhahu Labhee Vathh ||
Fareed, seek that sacred pool, in which the genuine article is found.

ਛਪੜਿ ਢੂਢੈ ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਚਿਕੜਿ ਡੁਬੈ ਹਥੁ ॥੫੩॥
Shhaparr Dtoodtai Kiaa Hovai Chikarr Ddubai Hathh ||53||
Why do you bother to search in the pond? Your hand will only sink into the mud. ||53||

ਫਰੀਦਾ ਨੰਢੀ ਕੰਤੁ ਨ ਰਾਵਿਓ ਵਡੀ ਥੀ ਮੁਈਆਸੁ ॥
Fareedhaa Nandtee Kanth N Raaviou Vaddee Thhee Mueeaas ||
Fareed, when she is young, she does not enjoy her Husband. When she grows up, she dies.

ਧਨ ਕੂਕੇਂਦੀ ਗੋਰ ਮੇਂ ਤੈ ਸਹ ਨਾ ਮਿਲੀਆਸੁ ॥੫੪॥
Dhhan Kookaenadhee Gor Maen Thai Seh Naa Mileeaas ||54||
Lying in the grave, the soul-bride cries, “”I did not meet You, my Lord.””||54||

ਫਰੀਦਾ ਸਿਰੁ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ ॥
Fareedhaa Sir Paliaa Dhaarree Palee Mushhaan Bhee Paleeaaan ||
Fareed, your hair has turned grey, your beard has turned grey, and your moustache has turned grey.

ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ ਮਾਣਹਿ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ ॥੫੫॥
Rae Man Gehilae Baavalae Maanehi Kiaa Raleeaaan ||55||
O my thoughtless and insane mind, why are you indulging in pleasures? ||55||

ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁਕਣੁ ਕੇਤੜਾ ਪਿਰ ਨੀਦੜੀ ਨਿਵਾਰਿ ॥
Fareedhaa Kothae Dhhukan Kaetharraa Pir Needharree Nivaar ||
Fareed, how long can you run on the rooftop? You are asleep to your Husband Lord – give it up!

ਜੋ ਦਿਹ ਲਧੇ ਗਾਣਵੇ ਗਏ ਵਿਲਾੜਿ ਵਿਲਾੜਿ ॥੫੬॥
Jo Dhih Ladhhae Gaanavae Geae Vilaarr Vilaarr ||56||
The days which were allotted to you are numbered, and they are passing, passing away. ||56||

ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਏਤੁ ਨ ਲਾਏ ਚਿਤੁ ॥
Fareedhaa Kothae Manddap Maarreeaa Eaeth N Laaeae Chith ||
Fareed, houses, mansions and balconies – do not attach your consciousness to these.

ਮਿਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ ਕੋਇ ਨ ਹੋਸੀ ਮਿਤੁ ॥੫੭॥
Mittee Pee Atholavee Koe N Hosee Mith ||57||
When these collapse into heaps of dust, none of them will be your friend. ||57||

ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲੁ ਨ ਲਾਇ ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ ਚਿਤਿ ਧਰਿ ॥
Fareedhaa Manddap Maal N Laae Marag Sathaanee Chith Dhhar ||
Fareed, do not focus on mansions and wealth; center your consciousness on death, your powerful enemy.

ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥
Fareedhaa Jinhee Kanmee Naahi Gun Thae Kanmarrae Visaar ||
Fareed, those deeds which do not bring merit – forget about those deeds.

ਸਾਈ ਜਾਇ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ਜਿਥੈ ਹੀ ਤਉ ਵੰਞਣਾ ॥੫੮॥
Saaee Jaae Samhaal Jithhai Hee Tho Vannjanaa ||58||
Remember that place where you must go. ||58||

ਮਤੁ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੫੯॥
Math Saramindhaa Thheevehee Saanee Dhai Dharabaar ||59||
Otherwise, you shall be put to shame, in the Court of the Lord. ||59||

ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਦਿ ॥
Fareedhaa Saahib Dhee Kar Chaakaree Dhil Dhee Laahi Bharaandh ||
Fareed, work for your Lord and Master; dispel the doubts of your heart.

ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋੜੀਐ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦਿ ॥੬੦॥
Dharavaesaan No Lorreeai Rukhaan Dhee Jeeraandh ||60||
The dervishes, the humble devotees, have the patient endurance of trees. ||60||

ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸੁ ॥
Fareedhaa Kaalae Maiddae Kaparrae Kaalaa Maiddaa Vaes ||
Fareed, my clothes are black, and my outfit is black.

ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ ਫਿਰਾ ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ ॥੬੧॥
Gunehee Bhariaa Mai Firaa Lok Kehai Dharavaes ||61||
I wander around full of sins, and yet people call me a dervish – a holy man. ||61||

ਤਤੀ ਤੋਇ ਨ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਲਿ ਟੁਬੀ ਦੇਇ ॥
Thathee Thoe N Palavai Jae Jal Ttubee Dhaee ||
The crop which is burnt will not bloom, even if it is soaked in water.

ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਡੋਹਾਗਣਿ ਰਬ ਦੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਇ ॥੬੨॥
Fareedhaa Jo Ddohaagan Rab Dhee Jhooraedhee Jhooraee ||62||
Fareed, she who is forsaken by her Husband Lord, grieves and laments. ||62||

ਜਾ ਕੁਆਰੀ ਤਾ ਚਾਉ ਵੀਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ॥
Jaan Kuaaree Thaa Chaao Veevaahee Thaan Maamalae ||
When she is a virgin, she is full of desire; but when she is married, then her troubles begin.

ਫਰੀਦਾ ਏਹੋ ਪਛੋਤਾਉ ਵਤਿ ਕੁਆਰੀ ਨ ਥੀਐ ॥੬੩॥
Fareedhaa Eaeho Pashhothaao Vath Kuaaree N Thheeai ||63||
Fareed, she has this one regret, that she cannot be a virgin again. ||63||

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਇ ਉਲਥੇ ਹੰਝ ॥
Kalar Kaeree Shhaparree Aae Oulathhae Hanjh ||
The swans have landed in a small pond of salt water.

ਚਿੰਜੂ ਬੋੜਨ੍ਹ੍ਹਿ ਨਾ ਪੀਵਹਿ ਉਡਣ ਸੰਦੀ ਡੰਝ ॥੬੪॥
Chinjoo Borranih Naa Peevehi Ouddan Sandhee Ddanjh ||64||
They dip in their bills, but do not drink; they fly away, still thirsty. ||64||

ਹੰਸੁ ਉਡਰਿ ਕੋਧ੍ਰੈ ਪਇਆ ਲੋਕੁ ਵਿਡਾਰਣਿ ਜਾਇ ॥
Hans Ouddar Kodhhrai Paeiaa Lok Viddaaran Jaae ||
The swans fly away, and land in the fields of grain. The people go to chase them away.

ਗਹਿਲਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸੁ ਨ ਕੋਧ੍ਰਾ ਖਾਇ ॥੬੫॥
Gehilaa Lok N Jaanadhaa Hans N Kodhhraa Khaae ||65||
The thoughtless people do not know, that the swans do not eat the grain. ||65||

ਚਲਿ ਚਲਿ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਵਸਾਏ ਤਲ ॥
Chal Chal Geeaaan Pankheeaaan Jinhee Vasaaeae Thal ||
The birds which lived in the pools have flown away and left.

ਫਰੀਦਾ ਸਰੁ ਭਰਿਆ ਭੀ ਚਲਸੀ ਥਕੇ ਕਵਲ ਇਕਲ ॥੬੬॥
Fareedhaa Sar Bhariaa Bhee Chalasee Thhakae Kaval Eikal ||66||
Fareed, the overflowing pool shall also pass away, and only the lotus flowers shall remain. ||66||

ਫਰੀਦਾ ਇਟ ਸਿਰਾਣੇ ਭੁਇ ਸਵਣੁ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸਿ ॥
Fareedhaa Eitt Siraanae Bhue Savan Keerraa Larriou Maas ||
Fareed, a stone will be your pillow, and the earth will be your bed. The worms shall eat into your flesh.

ਕੇਤੜਿਆ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤੁ ਪਇਆ ਪਾਸਿ ॥੬੭॥
Kaetharriaa Jug Vaaparae Eikath Paeiaa Paas ||67||
Countless ages will pass, and you will still be lying on one side. ||67||

ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੁਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥
Fareedhaa Bhannee Gharree Savannavee Ttuttee Naagar Laj ||
Fareed, your beautiful body shall break apart, and the subtle thread of the breath shall be snapped.

ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਨਾਠੀ ਅਜੁ ॥੬੮॥
Ajaraaeel Faraesathaa Kai Ghar Naathee Aj ||68||
In which house will the Messenger of Death be a guest today? ||68||

ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥
Fareedhaa Bhannee Gharree Savannavee Ttoottee Naagar Laj ||
Fareed, your beautiful body shall break apart, and the subtle thread of the breath shall be snapped.

ਜੋ ਸਜਣ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੇ ਸੇ ਕਿਉ ਆਵਹਿ ਅਜੁ ॥੬੯॥
Jo Sajan Bhue Bhaar Thhae Sae Kio Aavehi Aj ||69||
Those friends who were a burden on the earth – how can they come today? ||69||

ਫਰੀਦਾ ਬੇ ਨਿਵਾਜਾ ਕੁਤਿਆ ਏਹ ਨ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥
Fareedhaa Bae Nivaajaa Kuthiaa Eaeh N Bhalee Reeth ||
Fareed: O faithless dog, this is not a good way of life.

ਕਬਹੀ ਚਲਿ ਨ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਖਤ ਮਸੀਤਿ ॥੭੦॥
Kabehee Chal N Aaeiaa Panjae Vakhath Maseeth ||70||
You never come to the mosque for your five daily prayers. ||70||

ਉਠੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜਿ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ ॥
Outh Fareedhaa Oujoo Saaj Subeh Nivaaj Gujaar ||
Rise up, Fareed, and cleanse yourself; chant your morning prayer.

ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ ॥੭੧॥
Jo Sir Saanee Naa Nivai So Sir Kap Outhaar ||71||
The head which does not bow to the Lord – chop off and remove that head. ||71||

ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕੀਜੈ ਕਾਂਇ ॥
Jo Sir Saaee Naa Nivai So Sir Keejai Kaane ||
That head which does not bow to the Lord – what is to be done with that head?

ਕੁੰਨੇ ਹੇਠਿ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਦੈ ਥਾਇ ॥੭੨॥
Kunnae Haeth Jalaaeeai Baalan Sandhai Thhaae ||72||
Put it in the fireplace, instead of firewood. ||72||

ਫਰੀਦਾ ਕਿਥੈ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਤੂ ਜਣਿਓਹਿ ॥
Fareedhaa Kithhai Thaiddae Maapiaa Jinhee Thoo Janiouhi ||
Fareed, where are your mother and father, who gave birth to you?

ਤੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਦਿ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਣੋਹਿ ॥੭੩॥
Thai Paasahu Oue Ladh Geae Thoon Ajai N Patheenohi ||73||
They have left you, but even so, you are not convinced that you shall also have to go. ||73||

ਫਰੀਦਾ ਮਨੁ ਮੈਦਾਨੁ ਕਰਿ ਟੋਏ ਟਿਬੇ ਲਾਹਿ ॥
Fareedhaa Man Maidhaan Kar Ttoeae Ttibae Laahi ||
Fareed, flatten out your mind; smooth out the hills and valleys.

ਅਗੈ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਦੀ ਭਾਹਿ ॥੭੪॥
Agai Mool N Aavasee Dhojak Sandhee Bhaahi ||74||
Hereafter, the fires of hell shall not even approach you. ||74||

ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹਿ ॥
Fareedhaa Khaalak Khalak Mehi Khalak Vasai Rab Maahi ||
Fareed, the Creator is in the Creation, and the Creation abides in God.

ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥੭੫॥
Mandhaa Kis No Aakheeai Jaan This Bin Koee Naahi ||75||
Whom can we call bad? There is none without Him. ||75||

ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਹਿ ਚੁਖ ॥
Fareedhaa J Dhihi Naalaa Kapiaa Jae Gal Kapehi Chukh ||
Fareed, if on that day when my umbilical cord was cut, my throat had been cut instead,

ਪਵਨਿ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਨ ਇਤੀ ਦੁਖ ॥੭੬॥
Pavan N Eithee Maamalae Sehaan N Eithee Dhukh ||76||
I would not have fallen into so many troubles, or undergone so many hardships. ||76||

ਚਬਣ ਚਲਣ ਰਤੰਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ ॥
Chaban Chalan Rathann Sae Suneear Behi Geae ||
My teeth, feet, eyes and ears have stopped working.

ਹੇੜੇ ਮੁਤੀ ਧਾਹ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚਲਿ ਗਏ ॥੭੭॥
Haerrae Muthee Dhhaah Sae Jaanee Chal Geae ||77||
My body cries out, “”Those whom I knew have left me!””||77||

ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ ਗੁਸਾ ਮਨਿ ਨ ਹਢਾਇ ॥
Fareedhaa Burae Dhaa Bhalaa Kar Gusaa Man N Hadtaae ||
Fareed, answer evil with goodness; do not fill your mind with anger.